PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 

Stichting Leergeld West-Brabant Oost kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Leergeld West-Brabant Oost, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website Stichting Leergeld West-Brabant Oost verstrekt. Stichting Leergeld West-Brabant Oost kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

–  Uw voor- en achternaam

–  Uw adresgegevens

–  Uw telefoonnummer

–  Uw e-mailadres

–  Uw IP-adres

– Uw geslacht

– Uw inkomensgegevens

– Uw gezinssamenstelling

SOCIALE NETWERKEN

Op de website worden sociale deelknoppen aan bezoekers aangeboden die het mogelijk maken om een pagina te delen op hun eigen sociale netwerk. Deze knoppen openen alleen de website van het sociale netwerk in een nieuw venster waar de pagina vervolgens gedeeld kan worden. Gegevens ingevuld in het nieuwe venster worden niet ingevuld op www.leergeldwbo.nl waardoor www.leergeldwbo.nl ook niet verantwoordelijk is voor de verwerking daarvan.

WAAROM STICHTING LEERGELD WEST-BRABANT OOST GEGEVENS NODIG HEEFT

Stichting Leergeld West-Brabant Oost verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast gebruikt Stichting Leergeld West-Brabant Oost uw persoonsgegevens in het kader van het beoordelen van uw aanvraag om financiële ondersteuning bij het deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten van uw kind(eren). Indien deze informatie niet wordt verstrekt, kan Stichting Leergeld de aanvraag niet toetsen aan de criteria die zij stelt voor het bieden van ondersteuning (denk hierbij aan inkomensgegevens) en kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen.

HOE LANG STICHTING LEERGELD WEST-BRABANT OOST GEGEVENS BEWAART

Stichting Leergeld West-Brabant Oost bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien uw aanvraag om ondersteuning niet is goedgekeurd en er geen overeenkomst tot stand is gekomen.

DELEN MET ANDEREN 

Stichting Leergeld West-Brabant Oost verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de door ons goedgekeurde en in behandeling genomen aanvraag, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@leergeldwbo.nl Stichting Leergeld West-Brabant Oost zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN 

Stichting Leergeld West-Brabant Oost neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Leergeld West-Brabant Oost maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Leergeld West-Brabant Oost verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Leergeld West-Brabant Oost op via info@@leergeldwbo.nl. www.leergeldwbo.nl is een website van Stichting Leergeld West-Brabant Oost .

KLACHTEN

Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens door Stichting West-Brabant Oost zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap. Zij nemen iedere klacht in behandeling. De manier waarop AP dat doet verschilt per klacht. U ontvangt altijd een reactie op uw klacht.

Twijfelt u of u een klacht wilt of kunt indienen bij de AP, bel dan eerst het gratis telefoonnummer 088-1805250.

BESLUITVORMING

Stichting West-Brabant Oost maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, wel van profilering. Besluiten over ingediende aanvragen om ondersteuning worden aan de hand van de door u verstrekte informatie door medewerkers op individuele basis genomen door toetsing van die informatie aan de door ons opgestelde criteria.

Stichting Leergeld West-Brabant Oost is als volgt te bereiken:

Postadres: Postbus 4093, 4900 CB Oosterhout                                                                                                                

Vestigingsadres: Oosterhout      

Telefoon: 0162-458487      

E-mailadres: info@leergeldwbo.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 20109543       

ANBI: 811748