Help ons

Waarom is er geld nodig?

Armoede komt in vele gradaties voor. Door het niet hebben van betaald werk, ten gevolge van een echtscheiding of faillissement. Armoede drukt soms generaties lang op de schouders van mensen. Dan groeien kinderen op in een omgeving van argwaan tegen autoriteiten, hulpverlenende instanties en ten opzichte van de samenleving als geheel. Stichting Leergeld zet zich in, om door "meedoen", het kinderen mogelijk te maken hun potentieël te helpen ontwikkelen zodat zij straks ook meetellen.

Gevolgen voor de samenleving

Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met een laag inkomen zo'n 315.000 kinderen, anders gezegd 1 op de 12, in een situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal- maatschappelijk leven. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Kinderen die opgroeien in dit soort situaties hebben vaker last van gezondheidsproblemen en gevoelens van eenzaamheid, behalen lagere onderwijsprestaties en hebben meer kans op later zelf opnieuw in een armoede situatie terecht te komen, of in de criminaliteit.

U kunt ons helpen, steun ons daarom met een bijdrage
Bedrijven, fondsen, particulieren en instellingen maken het Leergeld ieder jaar met hun bijdrage mogelijk om het werk voor de kinderen te kunnen doen. Dat zijn grote en kleine bedragen. Wij zijn onze gevers daar zeer dankbaar voor! Zonder uw steun is het onmogelijk. De Belastingdienst heeft een aantal faciliteiten in het leven geroepen voor giften. Hieronder volgt een toelichting.

Giften

Giften aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn aftrekbaar. Stichting Leergeld West-Brabant Oost is een zogenaamde ANBI dus giften zijn aftrekbaar in de Inkomstenbelasting. We onderscheiden twee soorten giften namelijk gewone giften en periodieke giften.
Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar, zonder drempel en plafond. Deze giften moeten wel in een overeenkomst zijn vastgelegd en minimaal voor vijf jaar zijn toegezegd, per jaar even hoog zijn en eindigen bij overlijden.
Gewone giften zijn ook aftrekbaar maar daar geldt een drempel voor (€ 60 of 1% van het verzamelinkomen) en tevens een maximum (10% van het verzamelinkomen). Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.

Legaten

ANBI’s zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Stichting Leergeld West-Brabant Oost is dus geen belasting verschuldigd over ontvangen schenkingen en legaten. Door het opnemen van een legaat in uw testament kunt u dus zorgen dat een bedrag zonder heffing van erfbelasting bij ons terecht komt. Alle giften en legaten zijn natuurlijk van harte welkom op bankrekening NL45RABO0139593594 t.n.v. Stichting Leergeld West-Brabant Oost.

Donateurs

Leergeld heeft vanwege de toename van het aantal kinderen dat in armoede opgroeit het initiatief genomen tot de oprichting van een “vriendenkring” om bedrijven en particuliere donateurs langer aan ons te binden.

“Vriendenkring Leergeld West-Brabant Oost”

Mocht u interesse hebben deelname aan de vriendenkring van Leergeld dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen via telefoonnummer: 0162-458487 (di t/m do van 9.30 – 11.30 uur) om de mogelijkheden voor samenwerking te bespreken, of stuur een e-mail naar: de algemeen coördinator van Stichting Leergeld West-Brabant Oost.

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.