Help ons

Waarom is er geld nodig?

Een laag besteedbaar inkomen komt voor in alle lagen van de bevolking. Soms is er sprake van een inkomensdaling als gevolg van faillissement, baanverlies of een echtscheiding. Of ouders hebben een flexibel inkomen als ZZP'er of uitzendkracht. Veertig procent van de kinderen die opgroeien in een gezin met weinig geld, heeft een ouder die werkt. Het hebben van een laag besteedbaar inkomen vraagt enorm veel creativiteit van de ouders. Zij hebben er vaak een dagtaak aan om financieel rond te komen. Dit levert spanning en stress op en zorgt voor een minder prettig leef- en leerklimaat voor de opgroeiende kinderen. Stichting Leergeld zet zich in voor ieder gezin dat een laag besteedbaar inkomen heeft en tijdelijk een steuntje in de rug nodig heeft. We betalen de sportcontributie, de zwemles of zorgen voor een gezinslaptop. Zodat het kind kan meedoen en de ouders een minder grote last hoeven te dragen.

Gevolgen voor de samenleving

Een op de twaalf kinderen in Nederland groeit op in een gezin met een laag besteedbaar inkomen. Dat zijn ongeveer 315.000 kinderen. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal- maatschappelijk leven. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Kinderen die opgroeien in dit soort situaties hebben vaker last van gezondheidsproblemen en gevoelens van eenzaamheid, behalen lagere onderwijsprestaties en hebben meer kans om later zelf opnieuw in een soortgelijke situatie te belanden.

U kunt ons helpen, steun ons daarom met een bijdrage
Bedrijven, fondsen, particulieren en instellingen maken het Leergeld ieder jaar met hun bijdrage mogelijk om het werk voor de kinderen te kunnen doen. Dat zijn grote en kleine bedragen. Wij zijn onze gevers daar zeer dankbaar voor! Zonder uw steun is het onmogelijk. De Belastingdienst heeft een aantal faciliteiten in het leven geroepen voor giften. Hieronder volgt een toelichting.

GIFTEN

Giften aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn aftrekbaar. Stichting Leergeld West-Brabant Oost is een zogenaamde ANBI dus giften zijn aftrekbaar in de Inkomstenbelasting. We onderscheiden twee soorten giften namelijk gewone giften en periodieke giften.
Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar, zonder drempel en plafond. Deze giften moeten wel in een overeenkomst zijn vastgelegd en minimaal voor vijf jaar zijn toegezegd, per jaar even hoog zijn en eindigen bij overlijden.
Gewone giften zijn ook aftrekbaar maar daar geldt een drempel voor (€ 60 of 1% van het verzamelinkomen) en tevens een maximum (10% van het verzamelinkomen). Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.

LEGATEN

ANBI’s zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Stichting Leergeld West-Brabant Oost is dus geen belasting verschuldigd over ontvangen schenkingen en legaten. Door het opnemen van een legaat in uw testament kunt u dus zorgen dat een bedrag zonder heffing van erfbelasting bij ons terecht komt. Alle giften en legaten zijn natuurlijk van harte welkom op bankrekening NL45RABO0139593594 t.n.v. Stichting Leergeld West-Brabant Oost.

DONATEURS

Leergeld heeft vanwege de toename van het aantal kinderen dat in armoede opgroeit het initiatief genomen tot de oprichting van een “vriendenkring” om bedrijven en particuliere donateurs langer aan ons te binden.

“Vriendenkring Leergeld West-Brabant Oost”

Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan de vriendenkring van Leergeld, dan verzoeken wij u vriendelijk ons contactformulier zakelijk of particulier in te vullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.