Op 20 januari 2003 wordt de “stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen in de gemeente Oosterhout en omstreken”, bij verkorting genaamd Stichting Leergeld Oosterhout e.o. officieel opgericht. Dat is precies zeven jaar na de totstandkoming van de eerste Leergeldstichting in Nederland in Tilburg. In januari 2015 hebben we vanwege uitbreiding van ons werkgebied gekozen voor een nieuwe naam: Stichting Leergeld West-Brabant Oost.                           

Niet meedoen kan tot isolement leiden

De oprichting van de Stichting Leergeld in Oosterhout e.o. is een gezamenlijk initiatief van lokale stichtingen en werkgroepen die begaan zijn met kinderen uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen, die om financiële redenen geremd worden in hun sociale, educatieve en/of lichamelijke ontwikkeling. Immers, geen geld voor een laptop, sport- of cultuurbeoefening is voor een gezonde sociale ontplooiing van kinderen funest en leidt veelal tot uitsluiting en isolement, met niet zelden nadelige gevolgen voor de samenleving.                         

Alle kinderen in staat stellen mee te doen                                      

Primaire doelstelling van Leergeld was en is nog steeds: kinderen tussen 4 en 18 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen in de regio in staat stellen deel te nemen aan sport, spel en cultuur, binnen- en buitenschools, door bekostiging  van lidmaatschapscontributies, sportuitrusting, fietsen/laptops et cetera. Leergeld vergoedt (een deel van) de kosten.

Leergeld gedragen door de regio

Leergeld is een zelfstandige vrijwilligersorganisatie die de eerste jaren van haar bestaan vrijwel uitsluitend was aangewezen op de giften van bedrijven, instellingen en particulieren. Het aantal kinderen dat geholpen kon worden was toen nog een bescheiden aantal. Daarom zijn al snel pogingen in het werk gesteld om ook de gemeentelijke overheden in de regio met subsidies voor het werk van Leergeld te interesseren. En met succes: de gemeenten Altena, Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen en Oosterhout zijn de activiteiten in belangrijke mate gaan steunen, niet in de laatste plaats omdat Leergeld met haar werk een belangrijke en zeer doelmatige bijdrage levert aan de armoedebestrijding in de betreffende gemeenten. Daartoe is contractueel een vorm van publiek-private samenwerking ontstaan, waarbij ook Leergeld zelf zich in hoge mate blijft inspannen, met hulp van bedrijven, stichtingen en particulieren, fondsen te verwerven voor financiering van de steunverlening.

Leergeld relevanter dan ooit tevoren!

Inmiddels bestaat Leergeld alweer bijna 20 jaar en heeft ze ten behoeve van kinderen uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen in de regio een onmisbare, niet meer weg te denken betekenis verworven. Het belang van Leergeld is in de huidige tijd, waarin de maatschappelijke ongelijkheid is toegenomen, elk jaar groter geworden. Temeer omdat de voorzieningen in onze verzorgingsmaatschappij steeds verder onder druk zijn komen te staan. Voor vrijwilligers staat het belang van het kind voorop en zij willen hen behoeden voor sociale uitsluiting en isolement. De steun van gemeentelijke overheden, bedrijven, instellingen en particulieren is en blijft daarvoor van het allergrootste belang. Voor meer informatie, bezoek onze donatiepagina. Hier kun je zien door wie Leergeld, onder andere,  financieel wordt ondersteund. Want nu meedoen is straks meetellen!