Leergeld is een vrijwilligersorganisatie, die haar hulpverlening lokaal heeft georganiseerd via autonome stichtingen.

Inmiddels zijn voor de hulpverlening in Nederland 108 lokale Leergeld stichtingen actief. Zij werken met een grote betrokkenheid via hun local-for-local aanpak. De stichtingen werken met vrijwilligers, volgens dezelfde Leergeld formule en zijn allen gelijk georganiseerd. Ieder afzonderlijk bestuur leidt de eigen Leergeld stichting en zorgt voor fondsenwerving en PR. De algemeen coördinator heeft de dagelijkse leiding.

De lokale Leergeld stichtingen zijn verenigd in de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland (Leergeld Nederland). Leergeld Nederland is in Den Bosch gevestigd en voert vanuit het landelijk bureau twee taken uit: het vertegenwoordigen van Leergeld op nationaal niveau en het ondersteunen van de lokale stichtingen in het land.

Organisatie-structuur​

In onze regionale organisatie is er onder verantwoordelijkheid van het bestuur een team van vrijwilligers werkzaam voor de operationele uitvoering en afhandeling van aanvragen voor ondersteuning van kinderen. Er is een financiële, administratieve en secretariële organisatie.
Stichting Leergeld West-Brabant Oost werkt uitsluitend met vrijwilligers, die de door de belastingdienst toegestane vergoeding ontvangen, met uitzondering van alle bestuursleden; daar is geen sprake van enige beloning.

Uitvoerig & Ondersteuning

Uitvoering

De taken van de uitvoeringsorganisatie zijn: het ontvangen van de aanvragen voor ondersteuning aan de kinderen, beoordelen en afwikkelen van deze aanvragen.
Het werk is verdeeld over vier functies: de algemeen coördinator, de regiocoördinator, de intermediair en de administratie.

 • De algemeen coördinator stuurt de werkzaamheden aan in zijn/haar werkgebied en beslist binnen de richtlijnen over de aanvragen.
 • De regiocoördinator onderhoudt contacten met verenigingen, clubs, scholen, instellingen en gemeentes.
 • De intermediair bezoekt de gezinnen, die een aanvraag hebben ingestuurd. Hij/zij ondersteunt bij het opstellen van de aanvragen.
 • De administratie verwerkt de aanvragen en zorgt voor de uitvoering

Ondersteuning PR/Fondsenwerving, ICT, Internet, (financiële) administratie

Er is een aparte groep vrijwilligers die actief is op het gebied van (financiële) administratieve en secretariële taken, PR, ICT en website.

Beleid

De uitgangspunten

De uitgangspunten van Stichting West-Brabant Oost zijn te vertalen naar de volgende doelstellingen:

 • uitbannen van sociaal isolement/uitsluiting
 • fungeren als laatste vangnet, uitmondend in concrete ondersteuning
 • preventief: voorkomen van dreigend sociaal isolement
 • Het motto van 2017 t/m 2020 is In vertrouwen en met ambitie “Met volle kracht vooruit!

Stichting Leergeld  voert haar doelstelling uit door financiële en materiële ondersteuning die als “maatwerk” direct ten goede komt aan de kinderen.

Doelstellingen voor het bereik van de doelgroep

Wij willen dit hoofddoel bereiken door:

 • Uitbreiding van de directe hulpverlening
 • Vergroten van de bekendheid en doelstellingen bij de bevolking in de Leergeldgemeenten
 • Intensivering van de samenwerking met andere organisaties en lokale overheden
 • Groei en diversificatie van onze inkomsten
 • Verdere professionalisering van de organisatie
 • Bevordering van de synergie binnen de organisatie

Resultaten in 2019

In het jaar 2019 heeft Leergeld 2184 gezinnen blij kunnen maken met financiële steun voor diverse activiteiten, voorzieningen en hulpmiddelen die voor schoolgaande kinderen absoluut onmisbaar zijn om in balans naar volwassenheid te kunnen groeien.

BELEIDSPLAN_STICHTING_LEERGELD_OOSTERHOUT_2021 – 2024